FreshMail.pl
+48 56 66 93 832 +48 785 80 08 08 biuro@odpylamy.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

obowiązuje od 01.06.2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035; tel. +48 56 66 93 832; adres e-mail: biuro@odpylamy.pl; ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://www.odpylamy.pl.

2. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
b) Usługodawca – Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Polnej 140B, 87-100 Toruń; NIP: 8791009035, zarejestrowana Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000149088;
c) Serwis – strona internetowa Platformy Filtrowentylacyjnej Sp. z o.o., dostępna pod adresem https://www.odpylamy.pl;
d) Usługobiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
e) Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w Rozdziale II niniejszego Regulaminu;
f) Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
g) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
h) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
i) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
j) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
k) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu https://www.odpylamy.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze niezgodnym z prawem lub obraźliwym, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

1. Newsletter – bezpłatna usługa polegająca na wysyłaniu w formie elektronicznej, informacji o aktualnościach, nowościach oraz ofercie handlowej za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dopisali się do listy subskrybentów Newslettera. Usługa jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

a) Dopisanie do listy subskrybentów Newslettera następuje na wyraźny wniosek użytkownika poprzez skorzystanie z formularza zapisu do Newslettera i przekazywanie za jego pośrednictwem danych osobowych. Niezbędne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwa firmy. Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej Rywal-RHC, w celu obsługi newslettera, nie będą natomiast przekazywane firmom trzecim.

b) Rejestracja użytkownika na liście subskrypcji Newslettera następuje w systemie double opt-in. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza zapisu do newslettera, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu w wiadomości wysłanej na podany przez niego w formularzu adres poczty elektronicznej. Zapisanie adresu e-mail Użytkownika w zbiorze danych osobowych prowadzonego przez Usługodawcę nastąpi po kliknięciu przez niego linku potwierdzającego chęć zapisania się do newslettera.

c) Subskrybent Newslettera ma prawo dokonywać zmian w swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia poprzez rezygnację z newslettera. W tym celu należy wysłać na adres mailowy biuro@odpylamy.pl wiadomość, w której należy określić jakie zmiany mają być dokonane.

Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie danych związanych z adresem e-mail z którego wysłana została ta wiadomość, natomiast adres ten będzie weryfikował właściciela danych osobowych. Subskrybent newslettera może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji także poprzez kliknięcie linku rezygnacji z newslettera dostępnego w każdym przesłanym na jego adres e-mail newsletterze.

2. Pliki do pobrania dla zarejestrowanych Użytkowników – bezpłatna Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. instrukcje obsługi urządzeń, wzory umów itp. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem, dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika.

a) Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.

b) W celu dokonania rejestracji z poziomu Serwisu wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis.

c) Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych są to:

  • nazwa użytkownika – wybrana przez Użytkownika unikatowa nazwa, która będzie go identyfikować podczas procesu logowania do Serwisu,
  • adres e-mail Użytkownika,
  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwa firmy.

d) Niezbędne w procesie rejestracji Użytkownika jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe.

e) Po wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu opcji „zarejestruj się” Użytkownik otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zarejestrowania Użytkownika i przekazania jego wniosku do administratora Serwisu, który dokona aktywacji konta Użytkownika.

f) Po aktywacji  konta przez administratora, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację konta oraz dane do logowania w tym hasło do logowania automatycznie generowane przez Serwis.

g) Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji oraz hasła wygenerowanego przez Serwis poprzez zalogowanie się w Serwisie i wybranie opcji „edytuj moje informacje” oraz „zmień hasło”.

h) Użytkownik zarejestrowany ma prawo żądać usunięcia swoich danych poprzez rezygnację z Usługi. W tym celu należy wysłać na adres mailowy biuro@odpylamy.pl wiadomość, w której należy określić jakie zmiany mają być dokonane. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie danych związanych z adresem e-mail z którego wysłana została ta wiadomość, natomiast adres ten będzie weryfikował właściciela danych osobowych.

i) Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

3. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

4. Formularze kontaktowe – Usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.

a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.

b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj:

  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy.

c) Niniejsze dane mogą być przekazane wydzielonym/wyspecjalizowanym podmiotom grupy kapitałowej RYWAL-RHC, w celu obsługi przed i posprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.

d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do sieci internet oraz dowolna przeglądarka internetowa.

2. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu plików tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

3. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularzy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

5. Zamknięcie przeglądarki internetowej Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika i przetwarzania ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz rodzaju danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych a także prawo do ich poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych a także żądanie usunięcia tych danych.

V. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

2. Reklamacje można przesłać na adres biuro@odpylamy.pl w formie elektronicznej. Wiadomość   powinna zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz oznaczenie Użytkownika imię, nazwisko, adres e-mail.

 3. Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o., ul. Polna 140B, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Reklamacja”.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi w formie wskazanej w treści reklamacji na adres e-mail bądź tradycyjną przesyłką pocztową.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, logotypy, ikony,  wideo oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej https://www.odpylamy.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu każdorazowo będzie on udostępniany na stronie Serwisu https://www.odpylamy.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna i będzie wchodzić w życie z dniem jego publikacji.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA ODPYLAMY.PL

Aktualności, promocje, nowości oraz okazje cenowe wprost do Twojej skrzynki. Zapisz się teraz!

Chcę zapisać się do Newslettera Odpylamy.pl, a co za tym idzie otrzymywać na podany adres e-mail informacje o aktualnościach, nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.

FreshMail.pl